naar hoofdpagina

downloaden van de overeenkomst (Word-document)

                                                                                                                                      Pulle, 21 november  2011

 

INFO GEBRUIK – Algemene bepalingen

1.      Reservatie

1.0.   De reservatie, is slechts geldig als aan volgende voorwaarden is voldaan :
 - afleveren van de voor akkoord ondertekende geschreven overeenkomst

         - na ontvangst van de betaling van het verschuldigde voorschotbedrag (zie 3.).

1.1.   Elke reservatie vergt een bevestiging uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de reservatiedatum door betaling van het saldo van de gebruiksvergoeding en de waarborgsom (zie 4.).

 

1.2.   Contactadressen:

Walter Maes   Koolmeeslaan 48 2243 - Pulle       tel. 03 484 55 12 walterengreet@telenet.be
Pieter Cattaert    Dorpstraat 22 2243 - Pulle        tel. 03 484 41 20 pieter.cattaert@telenet.be

 

2.      Bevestiging reservatie

Reservaties moeten bevestigd worden uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan  de gereserveerde datum door de storting van de waarborgsom  en het saldo van de gebruiksvergoeding.

3.      Tarieven (dd. 15/06/2011)
     
      INWONERS VAN PULLE bekomen een specifieke KORTING  (zie verder).


Zalen op de benedenverdieping
(inclusief toog – afwasmachine – koude keuken – vaat & bestek)       

Zaal 2 met toog (tot ca 30 pers)                              125 (inw. Pulle :   95 €)
Zalen 2 en 3 (tot ca 50 pers)                                    210 (inw. Pulle : 160 €)
Zalen 1 en 2 (tot ca 150 pers)                                  395 €  (inw. Pulle : 300 €) 

Zalen 1,2 en 3 (tot ca 200 pers)                               465 (inw. Pulle : 350 €)

Koude keuken met traiteur: 50€ (inw. Pulle: 40€)

Gebruik warme keuken :  = koude keuken +  fornuizen, steamer  140€ (inw. Pulle: 105€)

Gebruik friteuse (15l inhoud) / stuk                                 25€ (inw. Pulle: 10€)

          

4.      Annulering

Annulering

4.0.   Annulering van een reservatie moet uiterlijk 2 maanden voor de gereserveerde datum aan de zaalbeheerder kenbaar gemaakt worden.

4.1.   Annulering is slechts geldig na ontvangst van de door de gebruiker teruggezonden originele overeenkomst. De gebruiker zal de overeenkomst op elk blad met een schuine streep doorstrepen en op het laatste blad aanvullen met een omstandige omschrijving van de reden van annulering. Er wordt forfaitair een annuleringskost van 30 € ingehouden op de gestorte bedragen.  

4.2.   Annulering van een reservatie binnen de 2 maanden voorafgaand aan de gereserveerde datum kan bijkomend de aanrekening van de waarborgsom tot gevolg hebben. De zaalbeheerder bepaalt, afhankelijk van de reden van annulering zoals kenbaar gemaakt op de teruggezonden originele overeenkomst over de al of niet aanrekening van deze vergoeding.

5.      Voorschotbedrag

Voor de reservatie van zalen op de benedenverdieping is de betaling van een voorschotbedrag steeds verplicht behoudens een uitdrukkelijke vrijstelling van de zaalbeheerder. Het voorschotbedrag is principieel gelijk aan de helft van het gebruiksvergoeding met een minimum van 50 € en een maximum van 250 €.
 

6.      Waarborg

6.0.   Voor het gebruik van de benedenverdieping wordt een waarborg   gevraagd die als volgt wordt vastgelegd :
          zaal 2 met toog                                                           50 €
          zalen 2 en 3                                                                100 €
          zalen 1 en 2                                                                200 €                         
          zalen 1, 2 en 3                                                            250 €

6.1.   De waarborg wordt terugbetaald na opmaak van de eindafrekening met in acht neming van alle aanrekenbare kosten, eventuele schadevergoedingen en boetes.

7.      Stoprecht


        Indien dranken niet worden aangekocht via de zaalbeheerder zal aan de gebruiker die eigen dranken (wijn,         mousserende dranken, ….) schenkt hiervoor een stoprecht van 2,5 € per fles of per 0,75 liter drank                     aangerekend worden (inclusief 21 % BTW). Inbreuk op dit artikel wordt forfaitair beboet volgens de geldende         reglementering.


8.      Eindafrekening

De eindafrekening wordt door de zaalbeheerder in principe gemaakt uiterlijk de 5e werkdag na het verstrijken van de reservatiedatum /-termijn. Deze termijn wordt opgeschorst door de termijn nodig voor het bekomen van de vervulling van alle verplichtingen van de gebruiker.
Het voorschotbedrag en de waarborgsom worden in deze eindafrekening opgenomen.

9.      SABAM en billijke vergoeding.

De zaalbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen van SABAM en billijke vergoeding naar aanleiding van publiek gebruik van de zalen door derden.

10.  Drankverbruik en verpakte etenswaren

Principieel worden de dranken en verpakte etenswaren geleverd door de zaalbeheerder. De dranken en verpakte etenswaren ter beschikking gesteld door de zaalbeheerder worden afgerekend aan de hand van een inventaris opgemaakt door de zaalbeheerder. Indien de gebruiker zelf dergelijke inventaris opmaakt zal deze worden aangewend als basis voor controle. Eventuele afwijkingen zullen expliciet aan de gebruiker worden vermeld.

Verbruikte dranken en verpakte etenswaren worden afgerekend op basis van de brouwersprijs (tabel beschikbaar op vraag).  .  


 De gebruiksvergoeding van de zaal zelf is voor het grootste deel (85%) niet onderhevig aan BTW.  

11.  Reiniging

De gebruiker dient de tafels en de stoelen, en andere aangewende materialen, te reinigen en te schikken volgens de afspraak met de zaalbeheerder (zie Handleiding gebruik van de Griffel - 2017). Uitzonderlijke grote vervuiling wordt door de gebruiker zelf in eerste instantie gereinigd (ongewone toiletvervuiling, gevolgen van misselijkheid, ……).  De eindreiniging van de zalen van de benedenverdieping is in de gebruiksvergoeding inbegrepen.

Alle vaat en keukengerei dient na gebruik zorgvuldig gereinigd en gedroogd te worden en volgens de richtlijnen van de zaalbeheerder geschikt voor opmaak van een controle-inventaris.

12.  Afvalbehandeling

Afval dient volgens de richtlijnen van de zaalbeheerder te worden behandeld en gedeponeerd te worden in de afvalcontainer. Inbreuk op deze regel geeft aanleiding tot het aanrekenen van een boete volgens de geldende tarieven.

13.  Schade

Alle eventuele schade aan de ter beschikking gestelde goederen dienen onverwijld aan de zaalbeheerder te worden meegedeeld. De schade zal door de gebruiker worden vergoed aan de prijs voor herstelling of vervanging.

Schade als gevolg van gebruik van apparaten en toestellen (geluidsinstallatie, keukenapparatuur, traplift, ….) niet conform de ter plekke aanwezige handleidingen en / of reglementeringen zal hersteld worden op kosten van de gebruiker.

14.  Versieringen

Enkel aan  het aangebrachte ophangsysteem kan versiering aangebracht worden. Het is niet toegelaten versieringen of wat dan ook aan de wanden, deuren, vensters of het plafond te bevestigen met kleefband of welk ander bevestigingsmiddel ook dat na verwijdering sporen achterlaat of de ondergrond beschadigt. Aan de gordijnen mag NOOIT versiering aangebracht worden.

 

15.  Boetes

Er geldt een forfaitaire boeteregeling van 25 €, cumuleerbaar per voorwerp,
       voor inbreuken op de overeenkomst en handleidingen m.b.t. :
      - niet afsluiten van de deuren en / of parking
      - niet conform de afspraken opruimen van zalen / lokalen
      - niet doven van de lichten
      - niet afsluiten van de gaskranen
      - niet reinigen van de lokalen conform de overeenkomst en handleidingen
      - niet conform de afspraken schikken van het gebruikte vaatwerk en keukengerei voor inventaris
      - niet conform de afspraken reinigen van het gebruikte vaatwerk en keukengerei
      - niet conform de afspraken sorteren van het leeggoed van drankverbruik
      - niet conform de afspraken achterlaten van vuilnis en resten in keuken en zalen

Er geldt een forfaitaire boeteregeling van 100 € cumuleerbaar per voorwerp voor:
            - vaststelling van inbreuk op het verbod van gebruik van eigen dranken
            - vaststelling van inbreuk op het aangeven van stoprecht
            - vaststelling van inbreuk op het verbod de sleutels door te geven
            - vaststelling van inbreuk op de afspraak m.b.t. het terug inleveren van sleutels
            - vaststelling van inbreuk op de regelgeving m.b.t. geluid- en burenhinder
            - vaststelling van inbreuk op het rookverbod
            - vaststelling van inbreuk op de regels m.b.t. het aanbrengen van versieringen  


               


   ‘ de Griffel ‘ is een volledig rookvrije ruimte